Bossuyt & Lecluyse, Geassocieerde notarissen te Brugge

 

Bossuyt & Lecluyse

Geassocieerde notarissen te Brugge

28

Wat is een aangifte van nalatenschap?

Wanneer iemand sterft moeten de erfgenamen een aangifte van nalatenschap indienen.

Opdat de fiscus zou weten waarover en hoeveel erfbelastingen moeten betaald worden moeten de erfgenamen het vermogen aangeven.

Dit betekent dat men bij het overlijden van een Belgisch rijksinwoner alle activa van de overledene moet opgeven: huis, appartement, grond, gelden, bankrekeningen, … telkens met de waarde of het bedrag op datum van overlijden.
Ook de goederen die de overledene in het buitenland bezit moeten aangegeven worden.

Bij het overlijden van een rijksinwoner worden de erfgenamen namelijk belast over het wereldwijd nettovermogen van de overledene.

Ook alle passiva mogen worden opgegeven.
Dit zijn de nog openstaande schulden op datum van overlijden en de kosten met betrekking tot de begrafenis.
Deze kunnen dan in mindering worden gebracht van de activa.

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .